HOTARÂREA privind aprobarea costului mediu lunar si cuantumul contributiei lunare de întretinere, pe grade de dependenta a persoanelor varstnice ingrijite la Caminul pentru persoane vârstnice Jimbolia

ROMÂNIA – JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea costului mediu lunar si cuantumul contributiei lunare de întretinere, pe grade de dependenta a persoanelor varstnice ingrijite la Caminul pentru persoane vârstnice Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Vazand referatul nr. 501 din 18 ianuarie 2019 al Serviciului buget, contabilitate, patrimoniu, resurse umane prin care se propune aprobarea costului mediu lunar si cuantumul contributiei lunare de intretinere, pe grade de dependenta, a persoanele varstnice ingrijite la Caminul pentru persoane varstnice Jimbolia;
Tinand cont de prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata si actualizata si a HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale si a nivelului venitului lunar pe membru de familie in baza caruia se stabileste contributia lunara de intretinere datorata de catre sustinatorii legali ai persoanelor varstnice din centrele rezidentiale. In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. „d", alin. (6) lit. „a" pct. 2, art. 45 si art.115 alin. (1) lit. „b" din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata si actualizata;

HOTARASTE

Art. 1. – Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele asistate în Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia începând cu luna februarie 2019, pe grade de dependenta, dupa cum urmeaza:
 • 2185 lei / luna pentru persoanele varstnice care nu sunt dependente.
 • 2290 lei / luna pentru persoanele varstnice semidependente.
 • 2395 lei / luna pentru persoanele varstnice dependente.
 • Art. 2. – Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali, nu datorează contribuţie de întreţinere, costurile fiind suportate din bugetele locale sau judeţene, după caz, în limita stabilităde acesta.
  Art. 3.– Prezenta hotărâre se comunică:
  • Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
  • Compartimentului administraţie publică locală;
  • Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia.
  • Compartimentelor de specialitate interesate.

  Nr. 19 din 23 ianuarie 2019

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
  Buduran Maria Andra
  CONTRASEMNEAZĂ,
  SECRETAR,
  Niţoi Ionel  Descarca fisier original (fisier PDF) *
   

   

  * Aveti nevoie de Adobe Reader sau de Foxit Reader pentru a putea citi acest document.